Nathania Yanuar
@nath

Nathania Yanuar

Motion designer at Devhaus
Joined Feb 18, 2021
Jakarta, Indonesia
3 followers

About

Junior motion designer at Devhaus Singapore

Junior motion designer at Devhaus Singapore

Skills

motion design
ui/ux

About

Junior motion designer at Devhaus Singapore

Junior motion designer at Devhaus Singapore

About

Junior motion designer at Devhaus Singapore

Junior motion designer at Devhaus Singapore

View details
day-3-nathania-yanuar
4
0