โรงเรียนพระแก้ววิทยา

site profile thumbnail

Description

โรงเรียนพระแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 สหวิทยาเขต8 | เปิดทำการเรียนการสอนแบบทวิภาค ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1 - ม.6 และการศึกษานอกระบบ
prakaewphrakaewphrakaewwittayaphrakaewwittayaschool