site profile thumbnail
Sara Lundberg runs design for Webflow University, and today, she’ll be walking through dozens of design notes on Megan’s portfolio site. Full course: wfl.io/2021-portfolio

More sites by Webflow University

See profile

Similar sites